Fairview
Cemetery:
Bennie Douglas
The Atlanta Constitution December 19, 1962
The Atlanta Constitution December 20, 1962